مطالب توسط Sarmadi

CLASSIC POS B

CLASSIC POS  B دارای نمایشگر قیمت مشتری تک خطی و کشوی پول 4 چهار خانه   ► Mainboard:  Esonic G41   ► Cpu:  430 intel 775   ►Hard:  500 HDD   ► Ram 2 G DDRIII   ►Monitor:  12″   ► Fish Printer: Axiom Q200 8cm Autocut   ► BarcodeScanner: Tyson ty2012   ►Mouse:  PS2 […]