لیبل امنیتی ساعت

لیبل امنیتی ساعت

لیبل امنیتی بدلیجات

لیبل امنیتی بدلیجات

لیبل امنیتی جواهرات

لیبل امنیتی جواهرات

لیبل امنیتی AM

لیبل امنیتی AM

لیبل امنیتی RF

لیبل امنیتی RF

جداکننده تگ (مگنت)

جدا کننده تگ (مگنت)

تگ پنسیل متصل به لنیارد

تگ پنسیل (مدادی) متصل به لنیارد AM  و RF

بند کیف و کفش (لنیارد)

بند کیف و کفش (لنیارد)

تگ مثلثی

تگ مثلثی AM  و RF

مناسب برای البسه و اجناس ریز و ظریف

تگ عینک

تگ عینک AM

مناسب برای عینک فروشی ها

 

الصاق بر روی دسته عینک